Pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19

Pagalbą verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos, teikiame per paskolas, investuodami į įmonių skolos vertybinius popierius, akcijas ir mišrias priemones. Finansinė pagalba skiriama toms įmonėms, kurios negali gauti finansų rinkose joms būtino finansavimo, todėl norėdamos tęsti veiklą jos patiria rimtų sunkumų. 2022 m. birželio 3 d. baigėsi Pagalbos verslui fondo paraiškų pateikimo laikas.

Privalumai verslui

Pagalba įveikiant sunkumus

Skolindami ir investuodami į įmones, padedame joms išgyventi ir tęsti veiklą.

Išsaugotos darbo vietos

Teikdami pagalbą vidutiniam ir stambiam verslui išsaugome darbo vietas, įmonėse sukauptas žinias bei unikalias technologijas.

Pagalba diegiant inovacijas

Mūsų investicijų prioritetas – inovacijas kuriančios įmonės.

Konsultacijos ir bendrų sprendimų paieška

Atvirai bendraujame, konsultuojame, tariamės su įmonėmis, siekiame drauge rasti abipusiai tinkamiausius sprendimus.

Daugiau tvarumo versle

Ieškome investicinių sprendimų, kurie padeda verslui eiti "žaliuoju" kursu ir įmonėms tapti tvaresnėms.

Paskolos stambiam ir vidutiniam verslui

Kada rinktis? Jei paramos reikia trumpam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri, siūloma rinktis pagalbą paskolos forma.

Maksimali trukmė – 6 metai

Pagalbos suma – nuo 300 tūkst. iki 2 mln. Eur

Paskolos ir obligacijos vienai įmonei negali viršyti 25 proc. 2019 m. apyvartos. Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms galima taikyti išimtis ir skirti didesnę finansinę pagalbą.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą galite atsiųsti čia. 

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos, turi užpildyti paraišką (atsisiųsti paraiškos formą).

Paraiškoje turi būti suteikiama kuo išsamesnė informacija apie įmonę, jos akcininkus ir vadovus, finansavimo poreikį, veiklos prognozes keliems metams, finansinę padėtį per pastaruosius trejus finansinius metus ir kt.

Pateikti paraišką prašome elektroniniu paštu info@viva.lt

Skolos vertybiniai popieriai

Kada rinktis? Jei paramos reikia ilgesniam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri, siūloma rinktis pagalbą skolos vertybinių popierių forma.

Maksimali trukmė – 6 metai.

Pagalbos verslui suma – nuo 1 mln. Eur

Paskolos ir obligacijos vienai įmonei negali viršyti 25 proc. 2019 m. apyvartos. Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms galima taikyti išimtis ir skirti didesnę finansinę pagalbą.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą galite atsiųsti čia. 

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos, turi užpildyti paraišką (atsisiųsti paraiškos formą).

Paraiškoje turi būti suteikiama kuo išsamesnė informacija apie įmonę, jos akcininkus ir vadovus, finansavimo poreikį, veiklos prognozes keliems metams, finansinę padėtį per pastaruosius trejus finansinius metus ir kt.

Pateikti paraišką prašome elektroniniu paštu info@viva.lt

Akcijos ir mišrios priemonės

Kada rinktis? Jei įmonės skolos finansiniai rodikliai nėra geri, siūloma rinktis pagalbą akcijų ir hibridinių instrumentų, turinčių ar galinčių turėti akcinio kapitalo požymių arba akcinio kapitalo instrumentų forma (konvertuojamos obligacijos, Mezanino paskolos, privilegijuotos akcijos, paprastosios vardinės akcijos).

Maksimali trukmė – 6 metai.

Papildomos sąlygos

Rekapitalizavimui skiriamų lėšų suma negali viršyti skirtumo, atsiradusio įmonės kapitalo struktūroje tarp 2019 m. gruodžio 31 d. ir sprendimo investuoti Fondo lėšas priėmimo datos.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą galite atsiųsti čia. 

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos, turi užpildyti paraišką (atsisiųsti paraiškos formą).

Pildant paraišką svarbu kuo išsamiau pateikti informaciją apie įmonę, jos akcininkus ir vadovus, finansavimo poreikį, veiklos prognozes keliems metams, finansinę padėtį per pastaruosius trejus finansinius metus ir kt.

Pateikti paraišką prašome elektroniniu paštu info@viva.lt

Ką svarbu žinoti įmonei, kuri kreipiasi finansinės pagalbos?

Kokius kriterijus turi atitikti paraišką teikianti įmonė?

Paraišką teikianti įmonė turi atitikti šiuos kriterijus:

 • įmonė turi veikti Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad įmonės sukurtos darbo vietos yra Lietuvoje ir (arba) mokesčiai mokami Lietuvos Respublikos institucijoms;
 • įmonė yra didelė arba vidutinė pagal SVV įstatymą (vidutinėms įmonėms priskiriamos tos įmonės, kurios turi bent 50 darbuotojų konsoliduotu lygmeniu paraiškos pateikimo metu;
 • 2019 m. gruodžio 31 d. įmonė nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone. Jei įmonė buvo laikoma sunkumų patiriančia, bet paraiškos teikimo metu nėra laikoma sunkumų patiriančia, ji atitinka šį kriterijų;
 • įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas Registrų centrui už pastaruosius 2 metus;
 • įmonė nėra įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą;
 • be valstybės pagalbos įmonei kiltų rimtų sunkumų norint tęsti veiklą;
 • įmonė negali gauti reikiamo finansavimo finansų rinkose;
 • įmonės vadovai ir (ar) akcininkai turi atitikti reputacinius reikalavimus (negali būti pripažinti padarę sunkų, labai sunkų ar tyčinį nusikaltimą ekonomikai, finansų sistemai ir t. t.)

Kurių sektorių įmonės negali naudotis Fondo priemonėmis?

Sektoriai, kurių įmonės negali naudotis Fondo priemonėmis:

 • ginklų ir šaudmenų;
 • tabako ir tabako gaminių;
 • alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimo bei specializuotos prekybos;
 • lošimų ir lažybų;
 • finansinių paslaugų ir draudimo;
 • įmonės, kuriose 25 proc. arba daugiau nuosavybės priklauso valstybei ar savivaldybėms.

Pagal kokius kriterijus įmonėms bus teikiamas prioritetas?

Prioritetas bus teikiamas įmonėms pagal šiuos kriterijus: 

 • nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms, Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamame paveiktų įmonių sąraše esančioms įmonėms;
 • vertinama įmonės svarba sektoriaus mastu;
 • vertinami iki 2020 m. kovo 16 d. įmonės sumokėti mokesčiai ir darbo užmokesčio fondas.

Kokios yra palūkanų normos?

Nustatant palūkanų normas atsižvelgiama į:

 • investicijų trukmę;
 • investicijų skolinimo riziką ir užstato kokybę;
 • reikalaujamą Fondo investuotojų grąžą (angl. hurdle rate);
 • tikėtiną Fondo portfelio investicijų nemokumo lygį;
 • Fondo valdytojo (tikrojo nario, angl. General Partner) valdymo mokestį;
 • Europos Komisijos minimalius reikalavimus, taikomus investicijų palūkanoms.

Kokia yra pareiškimo teikimo tvarka?

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos, turi užpildyti paraišką (atsisiųsti paraiškos formą).

Paraiškoje turi būti suteikiama kuo išsamesnė informacija apie įmonę, jos akcininkus ir vadovus, finansavimo poreikį, veiklos prognozes keliems metams, finansinę padėtį per pastaruosius trejus finansinius metus ir kt.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą atsiųsti galite čia. 

Pateikti paraišką prašome elektroniniu paštu info@viva.lt

Kaip nagrinėjama paraiška ir priimamas sprendimas?

I etapas. Preliminarus sprendimas, ar įmonė gali pretenduoti į finansavimą

Įvertinęs įmonės paraišką, Fondas priima preliminarų sprendimą, ar įmonė gali pretenduoti į finansavimą. Jeigu priimamas preliminarus teigiamas sprendimas, Fondas nustato:

 • kokiais būdais ir kokia apimtimi Fondas galėtų finansuoti įmonę;
 • kokios papildomos informacijos ir (ar) dokumentų Fondui gali reikėti priimant sprendimą dėl Pareiškėjo finansavimo, įskaitant ir dokumentus, kuriems parengti būtina įtraukti patikimus partnerius.

Trukmė: 15 darbo dienų

Atsižvelgiant į tai, kad Fondo sprendimai turi būti priimami kuo operatyviau ir objektyviau, Pareiškėjams kreipiantis į Fondą su galutine paraiška jie gali būti paprašyti pateikti Fondo atrinktų ir Fondo patikimais partneriais pripažintų turto vertintojų, teisininkų, auditorių nuomonę, vertinimą ar išvadą tam tikrais klausimais (t. y. atliekamas due diligence). Fondas neatlygins ir nekompensuos Pareiškėjų patirtų sąnaudų bendradarbiaujant su Fondo patikimais partneriais.

II etapas. Galutinis sprendimas dėl įmonės finansavimo

Fondas priima galutinį sprendimą finansuoti arba atsisakyti finansuoti Pareiškėją ir, jeigu priimamas sprendimas finansuoti Pareiškėją, nustato:

 • kokiais būdais ir kokia apimtimi Fondas sutinka finansuoti Pareiškėją;
 • finansavimo suteikimo veiksmų grafiką;
 • pagrindines siūlomo finansavimo suteikimo sąlygas, įskaitant pagrindines finansavimui suteikti reikalingų sudaryti sutarčių bei kitų dokumentų nuostatas ar tokių dokumentų projektus;
 • jeigu būtina, sąlygas, kurios turi būti įvykdytos iki finansavimo ar jo dalies suteikimo arba jau suteikus finansavimą.

Trukmė: 5 darbo dienos po preliminaraus sprendimo*.

*Jei prašoma pateikti papildomų dokumentų, laikas skaičiuojamas nuo jų pateikimo.