Tvarumas, kuriantis vertę

Tvarumas VIVA veikloje yra suprantamas kaip pamatinė vertybė bei integrali ir neatsiejama įmonės veiklos bei darbo organizavimo dalis. Nuo pat steigimo pradžios VIVA finansavimo modelis sukuria tvarumo skatinimo ciklą: verslui, finansų rinkai ir valstybei. Valstybės valdoma įmonė buvo įsteigta atsižvelgiant į geriausias viešųjų ir privačių finansinių įstaigų praktikas. VIVA valdymo modelis užtikrina nuolatinį ir nenutrūkstamą procesų gerinimą, kritiškai ir objektyviai  vertinant įmonės poveikį ekonomikai, socialinei aplinkai bei valdymo procesų gerinimui.

VIVA tvarumo politika

Teikdama finansavimą verslui VIVA užtikrina, kad valstybės ir investuotojų lėšos būtų investuojamos tikslingai ir tik tokia apimtimi, kiek reikia užtikrinti tvarų verslo augimą, tvariai paskatinti ekonomikos potencialą ir darną.

VIVA veikloje tvarumas įgyvendinimas dviem pakopomis:

 • įmonės veiklą organizuojant ir vystant remiantis tvarumo principais;
 • skatinant klientus rinktis tvaresnius verslo vystymo sprendimus.

VIVA tvarumo politika – svarbiausias dokumentas, pabrėžiantis tvarumo kryptis. Parengtas vadovaujantis:

 • ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijose daugiašalėms įmonėms esančiais principais;
 • Jungtinių Tautų „Pasauliniu susitarimu“ (angl. Global Compact);
 • visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiavie, GRI) suinteresuotųjų šalių įtraukimo (angl. stakeholders‘ engagement) bei reikšmingumo analizės (angl. materiality assessment) procedūrų rezultatais;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu 2021–2030 m. nacionaliniu pažangos planu.

2022 m. VIVA strateginės kryptys ir tikslai

 1. Teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai
  1. Investicinių lėšų pritraukimas
  2. Stambaus ir vidutinio verslo finansavimo trūkumo užpildymas
  3. Teigiamas socioekonominis poveikis
 2.  VIVA veiklos tvarumas
  1. Teigiama grąža PVF investuotojams
  2. Efektyvi ir tvari valdysena
  3. Teigiama grąža VIVA akcininkams
  4. Skatinimas klientus mažinti gamtos taršą, žalinti pramonę, naudoti ir gaminti atsinaujinančius išteklius
 3. Teigiamas poveikis Lietuvos kapitalo rinkos formavimui
  1. Įmonių finansavimo sprendimų kapitalo rinkos priemonėmis skatinimas

VIVA tvarumo ataskaitos

2022 m. VIVA tvarumo ataskaita Atsisiųsti
2021 m. VIVA tvarumo ataskaita Atsisiųsti

VIVA veikla ir kultūra yra grindžiama vertybėmis ir tvarumo principais

Atskaitomybės – VIVA valdo ir yra atskaitinga už savo kuriamą poveikį visuomenei, ekonomikai ir aplinkai bei prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.

Skaidrumo – VIVA veikia skaidriai priimdama sprendimus, kurie turi poveikį visuomenei, ekonomikai ir aplinkai ir laiku, aiškiai ir suprantamai viešina su Bendrovės veikla susijusią informaciją.

Etiško elgesio – VIVA veikia etiškai sąveikoje su visomis suinteresuotosiomis šalimis laikydamasi įmonės propaguojamų vertybių.

Suinteresuotųjų šalių įtraukimo – įmonė gerbia, apsvarsto ir reaguoja į suinteresuotųjų šalių interesus.

Planavimo ilgalaikėje perspektyvoje – priimant sprendimus, VIVA vertina ne tik trumpalaikę naudą verslui, bet ir ilgalaikę įtaką ekonomikos darnai bei tvarumui. Bendrovė numato galimus iššūkius ir juos sprendžia.

Įstatymų laikymosi – VIVA veikla organizuojama laikantis šalies norminių teisės aktų nuostatų.

Pagarbos žmogaus teisėms – VIVA pripažįsta žmogaus teisių svarbą ir universalumą bei užtikrina, kad įmonės veikla nepažeistų žmogaus teisių.

Tvarumo veiklos sritys

Ekonominė ir valdysenos sritis
Socialinė sritis
Aplinkosauginė sritis

Įmonės tvarumo temos

Ekonominė ir valdysenos sritis

 • Skatinamasis poveikis finansų ir kapitalo rinkoms. Bendrovė skatina ir aktyvina finansų, ypač kapitalo rinkas, finansuodama sritis, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepalankus bei siekia platinti tiesiogiai įsigytas vertybinių popierių emisijas antrinėje rinkoje, tokiu būdu pritraukdama į rinką naujų investuotojų bei kitais būdais prisidėdama prie kapitalo rinkos skatinimo. Kartu Bendrovė edukuoja verslo bendruomenę tvarių finansų tema.
 • Skaidrus valdymas. Bendrovė propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis, laiku, aiškiai ir suprantamai viešina su Bendrovės veikla susijusią informaciją bei skatina savo klientus diegti gerąsias valdysenos praktikas.
 • Tvari finansinė Bendrovės būklė. Bendrovė siekia integruoti ESG (angl. environmental, social and governance) kriterijus į finansavimo sprendimų algoritmą, tuo pat matu išlaikydama tikslą užtikrinti teigiamą grąžą investuotojams.
 • Pinigų plovimo prevencija. Bendrovė atlieka esamo portfelio ir potencialių klientų rizikų vertinimą. Taip pat siekia užtikrinti žemos PP/TF (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo) rizikos klientų dalį, skatina darbuotojų įsitraukimą ir dalyvavimą PP/TF prevencijos mokymuose.
 • Korupcijos prevencija. Bendrovė siekia užtikrinti, kad vykdoma veikla ir elgsena atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo etikos standartus. Bendrovė formuoja korupcijos netoleruojančią kultūrą, sudaro sąlygas laiku nustatyti veiklos procesuose kylančias korupcijos rizikas ir parenka proporcingas ir efektyvias kontrolės priemones. Bendrovė taip pat skatina savo klientus diegti korupcijos prevencijos priemones. Daugiau informacijos rasite čia.

Socialinė sritis

 • Talentų pritraukimas, įvairovė, lygybė ir darbuotojų gerovė. Bendrovė kuria vertybėmis grįsta darbo kultūrą, siekia pritraukti ir išlaikyti talentus, užtikrinti jų tobulėjimo galimybes. Bendrovė siekdama savo tikslų kuria sveiką ir saugią darbo aplinką, užtikrina darbuotojų gerovę, įvairovę bei lygias galimybes, skatina  jų įsitraukimą. Bendrovėje netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, diskriminacija, psichologinis smurtas, patyčios, persekiojimas ar naudojimasis užimama padėtimi. Taip pat, Bendrovė skatina savo klientus ir verslo bendruomenę užtikrinti darbuotojų lygias galimybes, įvairovę bei įsitraukimą.
 • Investicijų socioekonominis poveikis. Bendrovė atverdama galimybes naudotis finansavimo šaltiniais ir mažindama verslo finansinę naštą siekia išsaugoti bei kurti naujas darbo vietas, padėti išsaugoti inovacijas bei mokamus mokesčius valstybe, skatinti tvarų verslo augimą ir vystymąsi.  Bendrovė taip pat siekia investicinio portfelio dalį užpildyti investicijomis į įmones, kurios yra įsipareigojusios siekti ESG tikslų.

Aplinkosauginė sritis

 • Investicijų aplinkosauginis poveikis. Bendrovė siekia kurti tvaraus vartojimo kultūrą, skatina aplinkosaugos iniciatyvas. Taip pat, Bendrovė skatina klientus valdyti savo kuriamą poveikį aplinkai naudojant ir gaminant atsinaujinančius išteklius, mažinant taršą, diegiant žiedinės ekonomikos principus ir trumpąją tiekimo grandinę, didinant energetinį efektyvumą bei vykdant technologinę transformaciją.