Informacija norintiems investuoti į Pagalbos verslui fondą

Siekiame teigiamos grąžos investuotojams, dirbdami kartu su finansų rinkos dalyviais.

Svarbiausia informacija investuotojams

500 mln. EUR į Pagalbos verslui fondą investuoja Lietuvos Respublika (per UAB „Valstybės investicinis kapitalas“). 100 mln. EUR skirta Fondo steigimo pradžioje, o kiti 400 mln. EUR bus skirti lėšomis už išleistas obligacijas.

Fondas taip pat siekia pritraukti institucinius investuotojus. Per Fondą jie investuos į Lietuvos įmonių paskolas, skolos vertybinius popierius, akcijas ir mišrias priemones – taip planuojama pritraukti dar per 500 mln. EUR.

Investuoti bus galima ne tik į Fondą, bet ir į obligacijas su valstybės garantija. Pirminio platinimo metu šios obligacijos bus platinamos profesionaliems investuotojams. Vėliau (maždaug po 6 mėn.) jos bus listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje ir nuo tada jas galės įsigyti visi norintys. Planuojama, kad po listingavimo šios obligacijos bus supirkinėjamos pagal ECB programą.

Nauda investuotojams

Valstybės garantija
Rizikų valdymas
Teigiama grąža

Pagalbos verslui fondo valdymo struktūra ir investavimo strategija

Susitarimas dėl PVF steigimo su Europos Komisija buvo pasiektas 2020 m. gegužę Lietuvos banko pastangomis. Tai buvo pirmoji Europos Sąjungoje patvirtinta schema pagal išplėstą laikinąją valstybės pagalbos sistemą, kuri valstybėms suteikia galimybes rekapitalizuoti sunkumų dėl COVID-19 protrūkio patiriančias ne finansų įmones.

Pagalbos verslui fondas (PVF) buvo suformuotas kaip komanditinė ūkinė bendrija (KŪB), turinti komanditorius (investuotojus) ir vieną tikrąją narę – VIVA.

Visą informaciją apie Pagalbos verslui fondo valdymo struktūrą galite rasti čia.

Fondas investuodamas vadovaujasi PVF Investavimo strategija, kuri yra numatyta PVF Dalyvių sutartyje, Veiklos aprašu, 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su pakeitimais, kitais susijusiais ir KŪB veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Svarbiausias 2021 m. VIVA prioritetas ir uždavinys – įgyvendinti PVF Investavimo strategiją.

Apie investavimą į VIVA valdomą fondą

Kaip tapti Pagalbos verslui fondo investuotoju?

Fondui pradėjus veiklą, skelbiamas viešas atrenkamasis kvietimas instituciniams investuotojams. Instituciniai investuotojai atrenkami taikant viešą, skaidrią ir nediskriminacinę procedūrą: investavimo sutarčių pasirašymo laikotarpiu gali kreiptis visi nepriekaištingos reputacijos instituciniai investuotojai. Investuoti taip pat bus kviečiamos ir tarptautinės finansų institucijos.

Atrinktų institucinių investuotojų nacionalinio saugumo patikrą atlieka Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija. Pirmiesiems 3 investuotojams taikomas diskontuotas valdymo mokestis.

Kaip valdoma investicijų rizika?

Investicinių sprendimų priėmimas

Fondo valdymo struktūra užtikrina tinkamą atstovavimą investuotojų interesams, skaidrią, tvarią ir nepriklausomą Fondo veiklą. Investicinius sprendimus priima iš nepriklausomų investavimo ekspertų sudarytas Fondo investicinis komitetas.

Investicijų diversifikavimas

Vienai įmonei skirtų priemonių pagal pasirašytas investavimo sutartis bendra likusi negrąžinta (neparduota) vertė negali būti didesnė nei 10 proc. viso Fondo turto. Taip pat bus siekiama investicijas diversifikuoti tarp COVID-19 paveiktų ekonominės veiklos sektorių bei investavimo politikoje numatytų investavimo priemonių.

Reikalavimai įmonėms

Fondas, priimdamas sprendimus dėl investavimo, atidžiai vertina dėl finansinės pagalbos besikreipiančių įmonių būklę ir ateities perspektyvas. Įmonės turi pateikti išsamią informaciją apie savo finansinę būklę, turimus įsipareigojimus, taip pat įmonės turtui pritaikytus suvaržymus ar apribojimus. Įdiegti saugikliai užtikrina, kad finansinę pagalbą gavusios įmonės ją naudotų tikslingai, pavyzdžiui, numatoma aiški finansavimo panaudojimo paskirtis, finansiniai rodikliai, kuriuos įmonė turi pasiekti naudodama paramą.

Koks yra pinigų paskirstymo eiliškumas?

Pinigų srautai iš fondų mokami šia eilės tvarka:

 • Fondo valdytojo valdymo mokestis;
 • komanditoriams grąžinama proporcingai jų investicijoms tol, kol bendra paskirstytoji suma yra lygi investuotam pradiniam kapitalui su palūkanomis (toliau – minimalaus pelningumo koeficientas), išskyrus privačių ir papildomų valstybės investicijų ekvivalentą p. Minimalaus pelningumo koeficientas būtų apskaičiuotas pagal ICE BOFA BB euro didelio pelningumo indeksą (HE10) tada, kai gaunama Fondo parama
 • valstybei grąžinama visų komanditorių investicijų dalis Z, plius tas pats minimalaus pelningumo koeficientas. Z dalis apskaičiuojama taikant formulę Z = p/(1 + p). Pvz., jei p = 20 %, tada Z = 1/6 visų komanditorių investicijų;
 • bet kokia perteklinė grąža, viršijanti minimalaus pelningumo koeficientą, padalijama Fondo valdytojui ir investuotojams (tiek instituciniams investuotojams, tiek valstybei): Fondo valdytojas gauna 10 % išskirtinių teisių į pelno dalį, jei metinis Fondo veiklos rezultatas yra didesnis nei 0 % (pvz., jei Fondas gali gauti didesnę nei 4 % grąžą, kai minimalaus pelningumo koeficientas yra 4 %), ir 20 %, jei metinis Fondo veiklos rezultatas yra didesnis nei 25 % (pvz., jei Fondas gali gauti didesnę nei 5 % grąžą, kai minimalaus pelningumo koeficientas yra 4 %). Investuotojai pasidalija perteklinę grąžą proporcingai investuotam kapitalui.

Koks yra Fondo valdymo mokestis?

Fondo valdytojas turi teisę iš Fondo už kiekvieną investuotoją gauti valdymo mokestį (toliau – valdymo mokestis), apskaičiuotą taip:

 1. Iki investavimo laikotarpio pabaigos:
 • 2 % kapitalo investicijų per metus – iki 100 mln. EUR;
 • 1 % kapitalo investicijų per metus – daugiau kaip 100 mln. EUR.
 1. Pasibaigus investavimo laikotarpiui:
 • 1,0 % kapitalo investicijų per metus, atitinkamo apskaitos laikotarpio kiekvieno ketvirčio pradžioje, jei investicijų kapitalas yra iki 100 mln. EUR;
 • 0,75 % kapitalo investicijų per metus, atitinkamo apskaitos laikotarpio kiekvieno ketvirčio pradžioje, jei investicijų kapitalas yra nuo 100 mln. Eur iki 200 mln. EUR;
 • 0,5 % kapitalo investicijų per metus, atitinkamo apskaitos laikotarpio kiekvieno ketvirčio pradžioje, jei investicijų kapitalas yra didesnis kaip 200 mln. EUR.

Finansinė informacija investuotojams

Peržiūrėti ir susipažinti su Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) ir Pagalbos verslui fondo (PVF) finansinėmis ataskaitomis galite apsilankę čia.