Dažniausiai užduodami klausimai

Finansinė pagalba verslui

Ar kreipiantis į pagalbos fondą reikia turėti neigiamą atsakymą suteikti finansavimą iš kredito įstaigos?

Taip. Kreipiantis finansinės pagalbos į Pagalbos verslui fondą būtina pateikti raštišką kredito įstaigos atsisakymą suteikti paskolą arba kredito įstaigos įmonei pateiktą pasiūlymą suteikti finansavimą itin nepalankiomis sąlygomis.

Kokie yra finansinės pagalbos teikimo kriterijai?

Informaciją apie Pagalbos verslui fondo teikiamos finansinės pagalbos kriterijus rasite čia.

Ar taikomi ir kokie apribojimai finansinės pagalbos sumai?

Paskolos dydis gali būti nuo 300 tūkst. iki 2 mln. EUR ., o pagalba per skolos vertybinius popierius bus teikiama nuo 1 mln. EUR. Paskolos ar obligacijos vienai įmonei negalės viršyti 25% 2019 m. apyvartos, subordinuota paskola negalės viršyti didelei įmonei 8,4 proc. 2019 m. apyvartos, vidutinei įmonei 12,5 proc. 2019 m. apyvartos. Į nuosavybę investuojama tiek, kad įmonė galėtų tęsti veiklą, bet neviršijamas iki krizės turėtas kapitalas.

Kokiam laikotarpiui teikiama finansinė pagalba?

Pagalbos verslui fondas finansinę pagalbą suteiks ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui.

Aktuali informacija investuotojams

Kaip tapti Pagalbos verslui fondo investuotoju?

Fondui pradėjus veiklą, skelbiamas viešas atrenkamasis kvietimas instituciniams investuotojams. Instituciniai investuotojai atrenkami taikant viešą, skaidrią ir nediskriminacinę procedūrą: investavimo sutarčių pasirašymo laikotarpiu gali kreiptis visi nepriekaištingos reputacijos instituciniai investuotojai. Investuoti taip pat bus kviečiamos ir tarptautinės finansų institucijos.

Atrinktų institucinių investuotojų nacionalinio saugumo patikrą atlieka Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija. Pirmiesiems 3 investuotojams taikomas diskontuotas valdymo mokestis.

Kaip valdoma investicijų rizika?

Investicinių sprendimų priėmimas

Fondo valdymo struktūra užtikrina tinkamą atstovavimą investuotojų interesams, skaidrią, tvarią ir nepriklausomą Fondo veiklą. Investicinius sprendimus priima iš nepriklausomų investavimo ekspertų sudarytas Fondo investicinis komitetas.

Investicijų diversifikavimas

Vienai įmonei skirtų priemonių pagal pasirašytas investavimo sutartis bendra likusi negrąžinta (neparduota) vertė negali būti didesnė nei 10 proc. viso Fondo turto. Taip pat bus siekiama investicijas diversifikuoti tarp COVID-19 paveiktų ekonominės veiklos sektorių bei investavimo politikoje numatytų investavimo priemonių.

Reikalavimai įmonėms

Fondas, priimdamas sprendimus dėl investavimo, atidžiai vertina dėl finansinės pagalbos besikreipiančių įmonių būklę ir ateities perspektyvas. Įmonės turi pateikti išsamią informaciją apie savo finansinę būklę, turimus įsipareigojimus, taip pat įmonės turtui pritaikytus suvaržymus ar apribojimus. Įdiegti saugikliai užtikrina, kad finansinę pagalbą gavusios įmonės ją naudotų tikslingai, pavyzdžiui, numatoma aiški finansavimo panaudojimo paskirtis, finansiniai rodikliai, kuriuos įmonė turi pasiekti naudodama paramą.

Koks yra pinigų paskirstymo eiliškumas?

Koks yra pinigų paskirstymo eiliškumas?

Pinigų srautai iš fondų mokami šia eilės tvarka:

 • Fondo valdytojo valdymo mokestis;
 • komanditoriams grąžinama proporcingai jų investicijoms tol, kol bendra paskirstytoji suma yra lygi investuotam pradiniam kapitalui su palūkanomis (toliau – minimalaus pelningumo koeficientas), išskyrus privačių ir papildomų valstybės investicijų ekvivalentą p. Minimalaus pelningumo koeficientas būtų apskaičiuotas pagal ICE BOFA BB euro didelio pelningumo indeksą (HE10) tada, kai gaunama Fondo parama
 • valstybei grąžinama visų komanditorių investicijų dalis Z, plius tas pats minimalaus pelningumo koeficientas. Z dalis apskaičiuojama taikant formulę Z = p/(1 + p). Pvz., jei p = 20 %, tada Z = 1/6 visų komanditorių investicijų;
 • bet kokia perteklinė grąža, viršijanti minimalaus pelningumo koeficientą, padalijama Fondo valdytojui ir investuotojams (tiek instituciniams investuotojams, tiek valstybei): Fondo valdytojas gauna 10 % išskirtinių teisių į pelno dalį, jei metinis Fondo veiklos rezultatas yra didesnis nei 0 % (pvz., jei Fondas gali gauti didesnę nei 4 % grąžą, kai minimalaus pelningumo koeficientas yra 4 %), ir 20 %, jei metinis Fondo veiklos rezultatas yra didesnis nei 25 % (pvz., jei Fondas gali gauti didesnę nei 5 % grąžą, kai minimalaus pelningumo koeficientas yra 4 %). Investuotojai pasidalija perteklinę grąžą proporcingai investuotam kapitalui.

Koks yra Fondo valdymo mokestis?

Fondo valdytojas turi teisę iš Fondo už kiekvieną investuotoją gauti valdymo mokestį (toliau – valdymo mokestis), apskaičiuotą taip:

 1. Iki investavimo laikotarpio pabaigos:
 • 2 % kapitalo investicijų per metus – iki 100 mln. EUR;
 • 1 % kapitalo investicijų per metus – daugiau kaip 100 mln. EUR.
 1. Pasibaigus investavimo laikotarpiui:
 • 1,0 % kapitalo investicijų per metus, atitinkamo apskaitos laikotarpio kiekvieno ketvirčio pradžioje, jei investicijų kapitalas yra iki 100 mln. EUR;
 • 0,75 % kapitalo investicijų per metus, atitinkamo apskaitos laikotarpio kiekvieno ketvirčio pradžioje, jei investicijų kapitalas yra nuo 100 mln. Eur iki 200 mln. EUR;
 • 0,5 % kapitalo investicijų per metus, atitinkamo apskaitos laikotarpio kiekvieno ketvirčio pradžioje, jei investicijų kapitalas yra didesnis kaip 200 mln. EUR.